SKIMAX STORE | úterý - sobota | 9.00 - 18.00 hod.

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI VE SPOLEČNOSTI SKI-MAX CZECH s.r.o.

Tento dokument byl vytvořen, aby Vás seznámil se základními zásadami nakládání s Vašimi osobními údaji, a to v souvislosti s činností společnosti SKI-MAX CZECH s.r.o., IČ 25388274, Rooseveltova 127/34, Olomouc – Nové Sady, PSČ 779 00 (dále jen „Společnost"). Veškeré shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje se vztahují výlučně k předmětu našeho podnikání.

 

Právní základ nakládání s osobními údaji

Při nakládání s osobními údaji se řídíme zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále také jen „zákon o zpracování osobních údajů") a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR").
V souladu s terminologií tohoto nařízení jsme tzv. správcem osobních údajů.
Správce osobních údajů:
SKI-MAX CZECH s.r.o., IČ 25388274, sídlo Rooseveltova 127/34, Olomouc – Nové Sady, PSČ 779 00, zapsaná u Krajského soudu v Olomouci pod spis. zn. C 17707.

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat na základě níže uvedených podmínek:

1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR):

  • pro účely vedení evidence zákazníků ve věrnostním programu SKIMAX VIP KLUB,
  • pro účely marketingu, pokud jste nebyli zákazníkem Správce, ale máte zájem být informováni o našich akcích,
  • pro účely propagace Správce (web, FB, newsletter) – pořizování fotografií a videí během akcí pořádaných Správcem.

2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR);
3) zpracování je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR);
4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR):

  • pořízení a archivace kamerového záznamu,
  • pro účely rezervace VIP nákupu na webových stránkách,
  • za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naši činnost, případně souvisí se službami, které poskytujeme a které využíváte.
Zpracováváme adresní a identifikační osobní údaje a popisné osobní údaje.
Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).

 

Doba a způsob uchování osobních údajů

Shromážděné a zpracované osobní údaje uchováváme zásadně po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutnou dobu od zániku uzavřené smlouvy, tj. po splnění všech smluvních povinností oběma stranami či jiným zánikem smluvního vztahu.
V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu k jejich zpracování pro účely marketingu pracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním nebo podání námitky.
Osobní údaje zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Za účelem ochrany dat jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy.
Ke zpracování osobních údajů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si pečlivě vybíráme a mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme na území České republiky.

 

Další práva a povinnosti

Máte právo žádat bezplatně o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů (pokud by však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná, nepřiměřená, bezdůvodně se opakující apod., vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady). Tento požadavek můžete uplatnit osobně v provozovně Společnosti nebo písemně na adrese SKI-MAX CZECH s.r.o., Týnecká 714/6, Olomouc – Holice, PSČ 779 00 popř. emailem ski-max@ski-max.cz nebo jandova@ski-max.cz Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku může být tato lhůta prodloužena o dva měsíce, o čemž budete písemně informováni.

Práva subjektu údajů na:
a) přístup k osobním údajům upravuje čl. 15 GDPR;
b) opravu upravuje čl. 16 a 19 GDPR;
c) výmaz upravuje čl. 17 a 19 GDPR;
d) omezení zpracování upravuje čl. 18 a 19 GDPR;
e) přenositelnost údajů upravuje čl. 20 GDPR;
f) vznesení námitky a automatizované individuální rozhodování upravuje čl. 21 a 22 GDPR;
g) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů čl. 7 GDPR.

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, máte právo požadovat vysvětlení či opravu jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování podílejí. Taktéž máte právo podat si stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v tomto dokumentu, nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost.

 

Vysvětlení základních pojmů, které se vztahují k osobním údajům:

Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje patří: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, osobní stav, občanství, adresa bydliště, IP adresa, cookies, telefonní číslo, email, věk, pohlaví, osobní stav, fotka atd.).
Zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje) – rasa či etnický původ, politické názory, náboženství a filozofické přesvědčení, genetické a biometrické údaje, členství v odborech, zdravotní stav, sexuální život a orientace.
Subjekt údajů – konkrétní jedinec.
Správce – subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
Třetí strana – subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.
ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový orgán nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů v ČR.

 

Kontaktní informace

Aktuální znění těchto Zásad naleznete na internetových stránkách www.ski-max.cz a v provozovně naší Společnosti na adrese: SKI-MAX CZECH s.r.o., Týnecká 714/6, Olomouc – Holice, PSČ 779 00. V případě jakýchkoli dotazů či žádostí o doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 775 860 836, prostřednictvím e-mailové adresy jandova@ski-max.cz a ski-max@ski-max.cz nebo písemně na adrese naší provozovny. Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů ve Společnosti je Kateřina Jandová.


V Olomouci dne 20.5.2018
Aktualizováno 3.1.2020